• Reklamacje i zwroty

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU    

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić  składając oświadczenie na piśmie do 14 dni od dnia wydania towaru bez  podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o  których mowa poniżej.    

Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o  odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@twojebobo.pl lub w  oryginale pocztą na adres Twoje Bobo Drewniak Bartosz ul. Niebiańska 9; 64-500 Szamotuły

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla  Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od  objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego  osobę trzecią inną niż przewoźnik.    

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów.    

4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.    Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i  jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W  szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z  towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne  dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby  zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało  ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku  należy zadbać o to, aby towar był bezpiecznie zapakowany w celu  uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.    

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za  niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje  wiązać.    

6. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania towaru ma obowiązek  zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z  żadnymi kosztami.    

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy w terminie 14 dni  od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu  wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.    

8. Prawo odstąpienia od Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:  

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami;  

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

d) o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w  pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.                

 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)         

 

Miejscowość, data:    

 

Imię i nazwisko:   

 

Ulica: 

   

Kod pocztowy, miasto:   

 

Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki) ............................ zł       

  

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer:     

 

Nazwa banku:  Dane właściciela rachunku:    

 

podpis konsumenta

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: 

Twoje Bobo

Drewniak Bartosz

ul. Niebiańska 9

64-500 Szamotuły

 

       

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny